Voortgangsbericht AZC Eschmarkerveld

MEMO
Datum : 2 december 2015
Aan : College van Burgemeester en wethouders
Van : Maaike Schaepers
Onderwerp : Voortgangsbericht AZC Esmarkerveld

Geacht college,
Ons voorstel is om u regelmatig een voortgangsbericht te sturen over het AZC Esmarkerveld zodat u kunt volgen waar aan gewerkt wordt en wat er op de agenda staat. Dit voortgangsbericht kent de volgende standaard onderwerpen, dat wordt aangevuld als er andere zaken gaan spelen.

1. Bijzondere afspraken afgelopen twee weken
2. Agenda komende twee weken
3. Communicatie
Actualiteit
4. Bestuursovereenkomst
5. Ontwerp van het AZC
6. Veiligheidsplan
7. Planning korte termijn

Om iedereen zo veel mogelijk op de hoogte te houden willen we de inhoud van dit
voortgangsbericht ook aan raadsleden sturen en op de website enschede.nl/vluchtelingenopvang publiceren.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Afgelopen twee weken
17 november: Kennismaking Burgemeester en wethouders Hatenboer en Van Houdt met locatiemanager COA voor AZC Esmarkerveld
24 november: informatie bijeenkomst voor Euregiobedrijvenpark en Voskamp
24 november: eerste bijeenkomst met BRO (ontwerpteam van het COA) over
randvoorwaarden ontwerp.
25 november: Voorstellen locatiemanager COA tijdens functionarissenoverleg Glanerbrug
30 november: startbijeenkomst omwonendencommissie


2. Agenda komende twee weken
3 december: Voorstellen COA tijdens functionarissenoverleg Glanerbrug en Eekmaat
8 december: stadsdeelcommissie Oost
14 december: 2e bijeenkomst omwonendencommissie
15 december: gesprek BRO met directe buren over wensen en zorgen mbt het ontwerp


3. Communicatie
Direct omwonenden en betrokkenen zoals wijkraden worden per mail met regelmaat
geïnformeerd over actuele ontwikkelingen rondom het AZC waaronder:
- Spandoekenbeleid
- Incident collega gemeente Enschede
- Collegebesluit noodopvang
In een gesprek met de directie van de scholen en de kinderopvang in Oost is afgesproken dat zij via een brief hun achterban kunnen informeren. Afgelopen week is een informatiebrief verstuurd naar de scholen en de kinderopvang, die zij kunnen doorsturen naar de ouders van de leerlingen.


4. Bestuursovereenkomst
We hebben van het COA eind oktober een eerste concept bestuursovereenkomst en
huurovereenkomst ontvangen. Die hebben we aangepast aan alle onderdelen die we in Enschede voor de locatie Esmarkerveld willen regelen. Het COA heeft de overeenkomst bekeken en door hun juristen laat checken. Er heeft een tweede gesprek plaatsgevonden over de details en de discussiepunten die nog overblijven. Het COA komt met aangepaste tekstvoorstellen en de discussiepunten worden vervolgens naar verwachting half december voorgelegd aan het college. Vervolgens zal ook een bestuurlijk overleg met het COA plaatsvinden.


5. Ontwerp van het AZC
Op 24 november heeft het eerste overleg plaatsgevonden tussen BRO (het adviesbureau dat het COA inhuurt voor het ontwerpen van het AZC) en de deskundigen van de gemeente om gegevens uit te wisselen en randvoorwaarden door te nemen. Dit betreft de locatie, stedenbouwkundige randvoorwaarden, de ligging van kabels en leidingen, te behouden groenstructuren, verkeersgegevens, aantallen woningen, voorzieningen op het terrein etc.
Op 15 december zal BRO ook met de directe buren in overleg gaan om hun wensen en zorgen op te halen.
Het eisenpakket van de COA met de input van de gemeente en de directe buren zal door BRO in een eerste schetsontwerp worden verwerkt. Half januari 2016 zal er een eerste schetsontwerp liggen dat besproken kan worden met de directe buren en de omwonendencommissie.


6. Veiligheidsplan
De eerste gesprekken tussen het veiligheidsteam van de gemeente en het COA hebben plaatsgevonden. Het COA heeft natuurlijk standaard veiligheidsplannen voor de situatie binnen het AZC zelf. Die zal waar nodig worden aangepast op de Enschedese situatie. Daarnaast wordt een veiligheidsplan gemaakt voor de omgeving van het AZC. Daarbij is de gemeente leidend en gaan we uit van de situatie voor en tijdens de bouw en de situatie vanaf in gebruikname van het AZC. Inmiddels wordt bij verschillende doelgroepen, bij de functionarissenoverleggen, en half december bij de omwonendecommissie opgehaald waar de zorgen van de mensen liggen. Het team dat hiermee bezig is zal dat inventariseren en proberen
voor die onderdelen maatregelen te vinden die vervolgens weer besproken kunnen worden met de verschillende betrokkenen.


7. Planning korte termijn
Half januari: bestuursovereenkomst
Half januari eerste schetsontwerp invulling AZC.